Obchodní podmínky

PLAYMEs.r.o.

 • se sídlem:
 • Pod Stárkou 36/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
 • identifikační číslo:08849871
 • zapsané v obchodním rejstříku vedeném C 326321/MSPH Městský soud v Praze
 1. Úvodní ustanovení
  1. Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) se týkají provozu a užívání rezervačního systému Playme (dále také jen Systém) a veškerých produktů, webových stránek www.playme.cz informací a služeb stím souvisejících. Vlastníkem a provozovatelem produktu/webové služby Playme, včetně jeho obsahu je společnost Playmes.r.o. (dále také jako „My“, „Nás“, „Naše“), IČ: 08849871se sídlem Pod Stárkou 36/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha zapsané v obchodním sjstříku vedenémC 326321/MSPH Městský soud v Praze.
  2. Rezervační systém Playmemohou užívat osoby (dále také jako Uživatel, Vy, Váš), specifikované v bodu 3.1. Obchodních podmínek a vyhrazujeme si právo požadovat doložení těchto požadavků formou identifikačních, kontaktních a dalších osobních údajů. Smluvní podmínky upravují vztah mezi Námi a Uživateli. Není povoleno žádné další osobě ztohoto vztahu jakkoliv těžit.
  3. Používáním rezervačního systému Playmesouhlasíte stěmito Obchodními podmínkami. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně změnit či doplnit tyto Obchodní podmínky. Změněné Obchodní podmínky budou zpřístupněny na webových stránkách www.playme.cz. Informace o změně Obchodních podmínek budou zaslány na e-mail Uživatele. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý ze Smlouvy ukončit výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí jeden měsíc ode dne doručení výpovědi. Neukončí-li Uživatel smluvní vztah shora uvedeným způsobem, má se za to, žezměny Obchodních podmínek akceptoval.
  4. Nejaktuálnější verze Obchodních podmínek je kdispozici na webových stránkáchwww.playme.cza dnem zveřejnění Obchodní podmínky uživatele zavazují, přičemž den jejich zveřejnění je vobchodních podmínkách vždy uveden.
  5. Prohlašujete a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté informace při použití rezervačního systému Playmea služeb stím spojených jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné, a budete udržovat a rychle aktualizovat své údaje tak, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Jste zodpovědní za udržování kontroly nad přístupem kvašemu účtu, včetně přihlašovacích údajů a hesla, a jste zodpovědní za všechny činnosti, které vzniknou ve spojení na nebo prostřednictvím vašeho účtu.
  6. Po dohodě snaším obchodním oddělením a uživatelem lze individuálně upravit smluvní vztah a Obchodní podmínky dodatečnými smluvními dokumenty.
 2. Rezervační systém Playme
  1. Rezervační systém Playmeje určený kon-line správě rezervací volných termínů pro služby, které si mohou prostřednictvím webového rozhraní rezervovat zákazníci Uživatele.
  2. Pojmem „Zákazník“ vtěchto Obchodních podmínkách máme na mysli zákazníky Uživatele rezervačního systému Playme, se kterými má Uživatel přímý obchodní a smluvní vztah.
  3. Uživatelům a zákazníkům umožňujeme využívat rezervační systém Playme, včetně dat vložených do systému Uživatelem nebo jeho Zákazníky. Uživatel i Zákazníci přistupují k systému prostřednictvím internetového prohlížeče na osobním počítači, mobilu či na jiném zařízení.Playme neručí a negarantujeuskutečnění služeb/rezervací,tj. například volný termín na sportovišti mezi uživatelem a jeho zákazníkem.
 3. Smlouva a zrušení smlouvy
  1. Smlouva
   Závazná smlouva je iniciována mezi vámi a Playmev okamžiku objednávky, podpisu smlouvy a je potvrzena úspěšným dokončením platby. "Úspěšné dokončení platby" je definováno tak, že byla zaplacena celá částka, a ve správě Vašeho účtu je k dispozici faktura. Během prvních 15 dnů od úspěšného dokončení platby můžete požádat o zrušení objednaných služeb. Smluvní vztah (dále také jen Smlouva) může být uzavřen výlučně správnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami.
  2. Zrušení smlouvy
   O zrušení všech služeb lze požádat kdykoli, pokud nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení, nákup či změnu služeb (tj. cokoli, co má vliv na funkci vašeho projektu) musí být předložena Vámi (vlastníkem projektu) písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci projektu.
   V případě, že kterákoliv strana poruší své závazky stanovené touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana určí v písemném oznámení, v němž specifikuje povahu porušení závazku, vč. odkazu na tuto Smlouvu, z níž tento závazek vyplývá, je druhá strana oprávněna od Smlouvy odstoupit. Přiměřená lhůta musí být vždy delší než třicet (30) dnů.
   Odstoupení od této Smlouvy oznámí odstupující strana druhé smluvní straně písemně. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
   Odstoupením od této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se odpovědnosti za škodu, úroků z prodlení, řešení sporů ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Zánikem účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv právního důvodu nejsou dotčena již poskytnutá plnění ani nároky z těchto plnění vyplývající (zejména nárok Poskytovatele na zaplacení ceny za již poskytnuté Služby).
  3. Doba trvání smlouvy
   Smlouva je sjednána na dobu určitou1-12 měsíců, a to ode dne zahájení poskytování Služeb. Pokud nejméně ve lhůtě šedesáti (60) kalendářních dnů před uplynutím doby trvání této Smlouvy kterákoliv ze smluvních stran neoznámí písemně druhé smluvní straně, že nemá zájem na prodloužení doby trvání této Smlouvy, prodlužuje seautomaticky doba trvání této smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šedesáti (60) kalendářních dnů.
 4. Platby, poplatky, náhrady
  1. Metody platby
   Služby je možné platit kreditní kartou, skrze platební bránuComgate, bankovním převodem na účet Playmea dalšími způsoby platby.
   V případě bankovních převodů jsou veškeré nezbytné informace k dispozici po potvrzení objednávky služeb. Berte prosím na vědomí, že jakékoli náklady a poplatky za bankovní převod financí jsou zodpovědností Vás (zákazníka), nikoli Playme.
   Poznámka: Jste zodpovědní za správné vyplnění kompletních platebních informací. Prosíme, ujistěte se, že všechna pole jsou vyplněna a že všechny údaje jsou přesně zadány. Playmenení zodpovědný za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací. Věnujte zvýšenou pozornost zejména Variabilnímu symbolu.
  2. Žádosti o vrácení peněz
   Všechny služby, je možné zrušit a zažádat o vrácení peněz do 15 dnů od data aktivace. Chcete-li požádat o zrušení objednávky, musíte poslat e-mail na [email protected]. Vrácení nabitých kreditů je povinen zákazník uživatele zadat do systému buď metodou zaslání peněz zpět na kartu nebo vhotovosti na recepci uživatele.
  3. Čas a způsob vrácení peněz
   Vrácení platby proběhne během 50 dnů od data, kdy Playmeobdržel žádost. Peníze budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu nebo stejného způsobu platbu, který byl využit pro platbu.
   V případě autorizované žádosti o zrušení jakékoli služby, musíte poskytnout důvod pro zrušení. Důvody, které mohou vést k vrácení peněz, jsou:
   A) Plné ukončení všech služeb (včetně bezplatných verzí);
   (B) Opakované technické problémy se službou, které narušují normální funkci vašeho projektu;
   (C) Neposkytnutí služby, která byla uhrazena v plné výši (s potvrzením o zaplacení).Poznámka: Playmesi vyhrazuje právo přezkoumat důvod zrušení, který jste uvedli, a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vašížádosti.
 5. Naše práva a povinnosti
  1. Za účelem zabezpečení dat Uživatele proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění uplatňujeme přiměřená a vhodná technická a organizační opatření, která jsou průběžně aktualizována. Technická opatření spočívají v nasazení technologií bránících neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Uživatele.
  2. Za účelem zajištění řádného plnění našich povinností na základě Smlouvy a těchto Obchodních podmínek poskytujeme Uživateli podporu dostupnou na e-mailové adrese [email protected] nebo vrozhraní klubové verze rezervačního systému.
  3. Vyhrazujeme si oprávnění průběžně Systém vyvíjet a aktualizovat jej. Aktualizace budou prováděny zejména za účelem zlepšení stability Systému jako reakce na vývoj v oblasti informačních technologií případně za účelem rozšíření jeho funkcíPřípadné změny Systému, jeho grafiky, ovládacích prvků a další změny Systému nejsou vadou Systému a Uživatel nemá nárok na předchozí verze Systému ani na jiné úpravy na míru.
  4. Jsme oprávněni ve svých informačních a reklamních materiálech či referenčních listech zveřejnit informaci o tom, že Uživatel využil nebo využívá naše produkty či služby, avšak způsob použití reference nesmí snižovat dobré jméno Uživatele.
  5. Jsme oprávněni zasílat ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v Systému, ale rovněž o dalších našich službách. Tato obchodní sdělení jsme oprávněni zasílat na e-mailovou adresu Uživatele, který s tímto vyjadřuje souhlas odesláním registračního formuláře. Uživatel je však vždy oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv podmínek či sankcí.
  6. Zdůrazňujeme, že se žádným způsobem nepodílíme na tvorbě obsahu, který bude Uživatel zpřístupňovat prostřednictvím Systému, ať už na svých internetových stránkách, na nichž je uživatelské rozhraní Systému dostupné třetím osobám, nebo obsahu, který bude Uživatel prostřednictvím Systému rozesílat svým Zákazníkům. Zároveň nejsme povinni dohlížet na tento obsah nebo obsah umístěný na serverech třetích osob, na který Uživatel odkazuje.
 6. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel je povinen a zavazuje se při užívání Systému dodržovat právní předpisy a nedopouštět se neoprávněných zásahů do našich práv ani práv třetích osob, zejména nevkládat na internetové stránky závadný obsah.
  2. Uživatel je povinen užívat Systém obvyklým způsobem vyplývajícím z účelu, za jakým ho nabízíme. Uživatel se zavazuje, že nebude Systém užívat způsobem, který by způsoboval přetěžování Systému či serveru, na kterém je umístěn, nebo činit kroky k získání nezákonného přístupu k datům Systému nebo ovlivnění běhu Systému.
  3. Uživatel bere na vědomí, že bude-li Systém používat jiným způsobem, než vyplývá ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, jedná se o porušení těchto Obchodních podmínek a vyhrazujeme si proto právo omezit, přerušit nebo ukončit poskytování přístupu do Systému výpovědí Smlouvy dle bodu 10. Obchodních podmínek.
  4. Uživatel se zavazuje utajovat přístupová hesla k Systému a nakládat s nimi jako s důvěrnými informacemi.
  5. Uživatel se dále zavazuje, že nebude používat postupy či materiály, které jakýmkoliv způsobem porušují, narušují či poškozují práva (včetněpráva na duševní vlastnictví, utajení a soukromí) společnosti Playmes.r.o., rezervačního systému Playmea práva třetích osob.
  6. Uživatel bere na vědomí že veškeré činnosti, které provádí prostřednictvím Systému vůči třetím osobám, včetně platby a dodání zboží či služeb, dohodnutých podmínek, záruk a dalších činností, jsou výhradně mezi Uživatelem a jeho Zákazníkem.
 7. Duševní vlastnictví
  Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek Playme, nebo součásti dodávané společně se stránkami Playme, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Playmenebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení Playmenebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené. Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.
 8. Osobní údaje a soukromí
  1. Legislativní rámec
   Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR).
  2. Správce a zpracovatel osobních údajů
   Vzhledem ke skutečnosti, že Vám poskytujeme datový prostor pro účely uložení dat prostřednictvím systému Playme, vezměte na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uložíte na naše servery, vystupujete v pozici správce osobních údajů a Playmev pozici zpracovatele osobních údajů. Jste povinni s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.
  3. Smlouva o zpracování osobních údajů
   Uzavřením Smlouvy dochází též k uzavření této Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:
   Předmět zpracování
   Budeme zpracovávat takové osobní údaje, které uložíte na naše servery. Zpravidla se bude jednat o osobní údaje osob zúčastňujících se průzkumu Uživatele prostřednictvím dotazníků Playme(respondenti), dle pravidel obsažených v těchto Podmínkách.Playme zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu do doby, než Uživatel zruší svůj účet. Následně jsou veškerá uložená data Uživatele smazána.
   Povaha a účel zpracování
   Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy, zejména poskytování datového prostoru pro účely uložení dat Uživatelů prostřednictvím systému Playme.
   Typ zpracovávaných osobních údajů
   Jméno, příjmení, pohlaví, věk, zájmy, adresa bydliště, e-mail apod. Osobní údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nezpracováváme. Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR není Uživatel oprávněn požadovat, a proto takové osobní údaje nezpracováváme.
   Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány. Zpracováváme takové osobní údaje, které uložíte na naše servery. Zpravidla se bude jednat o respondenty zúčastňující se průzkumu Uživatele prostřednictvím dotazníků Playme. Naše povinnosti jako zpracovatele osobních údajů Zavazujeme se:
   (a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele;
   (b) zajistit, aby se naši pověření pracovníci, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;
   (c) provést vhodná technická a organizační zabezpečení, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení zohledňujeme zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Technické zabezpečení dat je popsáno v Pravidlech ochrany osobních údajů;
   (d) zohlednit povahu zpracování a být Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);
   (e) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Poskytovatel k dispozici;
   (f) bez zbytečného odkladu ohlásit Uživateli případy porušení zabezpečení osobních údajů;
   (g) poskytnout Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožnit Uživateli kontrolu splnění uvedených povinností.
  4. Zpracování dat
   Na různých stránkách Playmemůžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem, než tím, který je uveden na stejném místě, jako výzva k zadání takových údajů. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v Našich Podmínkách.
   Playmeprohlašuje, že data, která má nebo bude mít Uživatel uložen na serverech Playme, budou fyzicky uložena na území České republiky, případně států EU.Playmejako zpracovatel osobních údajů vede ve smyslu článku 30 odst. 2 GDPR přiměřeným způsobem záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Uživatele, a to v rozsahu uvedeném v GDPR.
   Uživatel souhlasí s tím, aby Playmeanonymizoval osobní údaje uložené na jeho servery a dále je zpracovával a analyzoval za účelem zlepšování a rozšiřování své služby a jeho kvality pro Uživatele.
  5. Odejmutí souhlasu k uchovávání informací
   Můžete požádat o vyřazení Vašich osobních údajů z Naší marketingové databáze. Chcete-li tak učinit, musíte Vy (vlastník účtu) podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při registraci projektu) na [email protected].
  6. Změny v osobních údajích
   Důrazně Vám doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o zákazníka.
  7. Registrace
   Aby bylo možné používat Naše služby a produkty, musíte mít platnou registraci Playme. To Vás opravňuje provozovat dotazníky na systému Playme. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovouadresu, heslo a další osobní informace. Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný, než Vy. Veškerá činnost pocházející z Vašeho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte Playmepísemně z e-mailové adresy použité pro registraci projektu. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce na projektu vždy ze svého účtu odhlásíte.
  8. Zodpovědnost vůči koncovým uživatelůmVy jste osoba, která využíva Playmesystém a Koncový uživatel je osoba, která se do Playmesystému rezervuje. Do té míry jste zodpovědní:
   1. za informování koncových uživatelů o rezervacích, které jste vytvořili prostřednictvím Našich služeb o tom, jak může Playmevyužívat osobní údaje a informace o rezervaci, tak jak je popsáno ve Všeobecných podmínkách a Pravidlech ochrany osobních údajů;
   2. za získání souhlasu respondentů s Všeobecnými podmínkami používání a Pravidly ochrany osobních údajů.Playmeneodpovídá za to, zda Uživatel jako správce osobních údajů disponuje právními tituly ke zpracování osobních údajů.
 9. Porušení smluvních podmínek
  Nedodržení podmínek stanovených v článku 6 a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uváženi Playmea může být provedeno i bez udání důvodu.Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti Podmínkám nebo zákonům platných ve Vaší zemi.
 10. Přerušení/ukončení poskytování služeb
  Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování našich služeb zákazníkům, kteří porušili(nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Playmea může být provedeno i bez udání důvodu.
 11. Ujednání
  NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO JEJICH ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍME, NEPŘÍME NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, JAKO DŮSLEDEK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.
  VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ PLAYMEJE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY PLAYMEJSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ". DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ SKRZE STRÁNKY PLAYME.
  1. Třetí strany
   Nepodporujeme, a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoliobsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.Veškeré transakce mezi vámi a třetí stranou dostupné skrze stránky Playme, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazůs těmito třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto Playmev žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.
  2. Vyloučení záruky
   Playme, vám NEPOSKYTUJÍ záruku, že:
   (A) Služby, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům;
   (B) Vaše užívání služeb a produktů budou nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů;
   (C) Informace získané při používání Našich služeb a produktů budou přesné a spolehlivé;
   (D) Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Playme, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.Playedále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a /nebo vhodnosti pro určitý účel.
 12. Společná a závěrečná ustanovení
  1. Na právní vztahy vzniklé mezi námi a Uživatelem se vždy použije zákony České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
  2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy uzavřené mezi námi a Uživatelem.
  3. Veškeré případné spory vzniklé ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním mezi námi a Uživatelem, budou rozhodovány v České republice u věcně příslušného soudu se sídlem vPraze.
   Tyto všeobecné obchodní podmínky upravující užívání rezervačního systému Playme jsou platné od 1.11.2021.